ib
Žádost o účet u IB Kontakty

 

 

AKCIE

 

Akcie jsou obchodovatelné cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti (právo účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů), na zisku společnosti (právo na dividendy) a na likvidačním zůstatku.

 

Nominální hodnota a tržní cena akcie

 

Nominální hodnota akcie představuje podíl na majetku akciové společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Součet nominálních hodnot všech akcií je roven výši základního jmění. Dividenda je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Výplata dividend není většinou předem zaručena. Tržní cena akcie (kurz akcie) je cena, za kterou se akcie obchoduje na kapitálovém trhu.

 

Štěpení akcií

 

Běžnou operací je tzv. štěpení akcií (split), které zvyšuje počet akcií při neměnné výši základního jmění, čímž se snižuje nominální hodnota jedné akcie. Důvody štěpení jsou technické (sloučení dvou emisí, které mají před emisí odlišnou nominální hodnotu) nebo psychologické (akcie s nižší nominální hodnotou vzbuzují dojem cenově přijatelnějšího nákupu).

 

Akciové analýzy

 

Fundamentální a finanční analýza

 

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má v daném okamžiku určitou vnitřní hodnotu. Předmětem zkoumání fundamentální analýzy je hledání podhodnocených cenných papírů k nákupu a nadhodnocených k prodeji. Hledá významné faktory, které mohou podstatně ovlivňovat vnitřní hodnotu akcie.

 

Fundamentální analýzu lze provádět na několika úrovních. Globální analýza zkoumá krátkodobé i dlouhodobé vlivy ekonomických makroagregátů na ceny akcií (inflace, hospodářského růst, úrokových sazeb atd.). Odvětvová analýza měří citlivost odvětví na hospodářský cyklus, rozsah a způsob vládní regulace, sílu odborů, míru inovací v daném odvětví atd. Pomocí finanční analýzy jednotlivých titulů se pak stanoví odhad vnitřní hodnoty příslušné akcie.

 

Na vyspělých trzích patří mezi často používané metody oceňování akcií tzv. ziskové modely. Jsou obvykle založeny na poměru P/E (tržní kurz/čistý zisk na akcii). P/E poměr je pozitivně ovlivněn růstovými příležitostmi trhu a negativně požadovanou výnosovou mírou, která je pozitivně ovlivněna především mírou inflace. Poptávka po akciích s růstem P/E poměru většinou klesá.

 

Z finančních výkazů akciové společnosti se počítají nejrůznější poměrové ukazatele, které jsou následně používány v rámci akciových analýz. Ukazatele informují investora o výkonnosti společnosti. Nejpoužívanějšími jsou ukazatele ROA (čistý zisk/celková aktiva) a ROE (čistý zisk/vlastní jmění). O úrovni finančního rizika firmy mnohé vypovídají ukazatele zadluženosti. Jsou to např. debt ratio (cizí zdroje/celková aktiva) nebo leverage ratio (cizí zdroje/vlastní jmění).

 

Psychologická analýza

 

Psychologická analýza předpokládá, že kurzy jsou v krátkém období silně ovlivněny psychologickými faktory (viz. např. případ start-up firem). Předmětem zkoumání není kurz samotný, ale chování investorů. Např. spekulant A. Kostolany razí filosofii "plout proti proudu", a tak vydělat na střídání cenových vzestupů a sestupů.

 

Technická analýza

 

Technická analýza předpokládá, že kurzy akcií se pohybují v trendech (bull, bear, akumulační a distribuční fáze ap.). Předmětem analýzy jsou časové řady tržních cen, objemů obchodů a různých indexů. Technický analytik se rozpoznává v pohybu kurzu určitý tvar (formaci) a podle něj časuje nákup a prodej daného cenného papíru. K tomu používá grafické metody (viz Tvary grafů), technické indikátory (např. klouzavé průměry, oscilátory) a NH-NL grafy pro odhad trendu.

 

Technická analýza na základě tvaru grafů je pro nás základem strategie našeho obchodování.

 

Výnos akcie

 

Výnos akcie je tvořen zpravidla dvěma složkami. Kapitálový výnos je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie. Druhou složkou je příjem z dividend. Rizikem investice je kolísání její hodnoty v čase.

 

Portfolio

 

Zásadní vlastností portfolií je možnost vytvářet portfolia s menším rizikem, než jsou rizika jednotlivých titulů zastoupených v portfoliu. Důvodem této diverzifikace portfolia jsou záporné korelační vazby mezi zastoupenými tituly. Pozor: V posledních letech můžeme pozorovat celosvětové provázání trhů a společnou korelaci.

 

Index

 

Trh je zastoupen indexem, který shrnuje chování a pohyby koše vybraných akcií. Na americkém kapitálovém trhu je to např. index Standard&Poor's 500 (SPX), nebo známější index Dow Jones (DJI), který však pokrývá pouze 30 akcií z průmyslového sektoru. Na pražské burze se používá index PX-50 sledující od roku 1994 padesát největších podniků podle tržní kapitalizace. V roce 1994 byla jeho hodnota nastavena na 1 000 bodů.

 

Short

 

Na poklesu ceny akcie lze vydělat pomocí tzv. krátkého prodeje (tzv. short). Trader prodává cenné papíry patřící jinému subjektu a zároveň se zavazuje, že je k určitému datu vrátí. Takový obchodník tedy spekuluje na pokles cen titulu. Při obchodování přes vyspělé společnosti je spekulování na pokles stejně jednoduché i stejně levné jako při obchodování na růst (tzv. long). Ze statistiky i vlastních zkušeností můžeme pozorovat, že pokles ceny akcií je obvykle výrazně rychlejší než její růst.
Spekulace na pokles: doporučení a následující vývoj

 

 

ETF